Listed Artisans


For ease of editing the names are formatted as they appear on this website (for now). Please consider that this site is a work in progress and operated during spare time only. When interested please visit the respective post for availability.

Inventory Legend

Chagama (kettle) – CG
Chaire Tea Caddy (usucha) – CI
Chatsubo (green tea – tea caddy) – CT
Chawan (tea bowl) – C
Futaoki (lid rest) – F
Guinomi (sake cup) – G
Hanaire (flower vase) – H
Kashiki (bowl & plate for sweets) – K
Koro (incense burner) KR
Kogo (incense case) – KG
Kyusu (tea pot) – KS
Mizusashi (fresh water pot) – M
Natsume Tea Caddy (koicha) – N
Tokkuri (sake bottle) – T
Yunomi (tea cup) – Y


The following potters and artisans have, at one point or another been listed on Quality Chanoyu

A

Aya Fukumori C, F

Akitomi Beizan K

Atsuyoshi Miyabe KR

B

C

Choraku Ohi C

D

E

Eiichi Shibuya Y

Eizo Mukunoki (Shunsui) H

F

G

Gensho Ichino KR

H

Hisashi Kawai T, G, H

Hisatoshi Iwata H

Hitoshi Taniguchi C

I

Ichiraku Kuroi F

J

Jun Iwai KG

Joun Kanaya CG

K

Kageaki Kato C

Kato Reikichi Y

Kaneta Masanao H, G

Kanzan Shinkai C

Kawasaki Yokichi Y

Kei Tanimoto G

Kei Wakao G

Kenji Takenaka Y

Kosho Shimizu C

Kyoshitsu Sasaki F

L

M

Manten Tomatsu C

Masaru Kamei C, K

Masahiro Kisada C, G

Masashi Shibaoka C

Mitsuo Kano C

N

Noutomi Choun C, F

Noutomi Naoko Y

O

P

Q

R

Rakunyû Honiwa CI

Rakunyû Yoshimura C

Rokuro Watanabe H

Ryozo Taniguchi KG

Ryuji Matsuno H, KR

S

Sakujuro Ozeki C

Sasaki Yasoji C

Seiho (Tsuzuki Seiho) KS

Seiko Sato CG

Shibata Yoshihiro (Kōkan) C

Shin Fujihira C

Shinjyo Sadatsugu C

Shosai Nagahisa C

Shoraku Sasaki C

Shunko Nishimura H

Shunji Kato C

Shunsui Mukunoki (Eizo) H

Shuzan Mizuno C

Soshu Yamamoto H

Suzuki Tomio Y

Suzuki Toshiyuki G

T

Takashi Kitamura H

Takashi Mashita C, M

Takeharu Kobayashi KG

Takéichi, Buichi Kawai C

Tetsuaki Nakao G

Toko Kaneshige H

Tosen Kutani C

Toshiro Ohi Y

Tsuyoshi Uenaka G, C

Tougen (Tsuzuki Hisashi) C, CT

U

V

W

X

Y

Yamane Seigan C, CI, H

Yoko Hamamoto C

Yokoishi Gagyu K

Yutaka Hatsumi C

Yutaka (Tsuzuki Yutaka) KS

Z

Zenko Yasuda C, H